تبلیغات
جملات کاربردی انگلیسی در سفر - telephone
جملات کاربردی انگلیسی در سفر
به احساس تن ندهیم و با دید کافی به معقول بنگریم

(قبل از تماس تلفنی)    

 

چطور آن همه شماره رو درحافظه ات نگه میداری؟

?How do you keep all those telephone numbers in your head

این تلفن خراب هست.           .This telephone is out of  order

سیستم تلفن مشکل پیدا کرده.   . The telephone system has broken down
گوش دادن به مکالمات

 bug

وصل کردن

connect 

تماس گرفتن

 contact sb

تلفن بی سیم

cordless telephone 

قطع شدن

 cut off

شماره گیری کردن

 dial

کد شهری

 area code

بوق آزاد

 dial tone

اطلاعات تلفن

 directory information

اشغال

 busy

داخلی

 extention

قطع کردن

 ring off

تلفن راه دور

long-distance call

کسی را وصل کردن

put sb through

پشت خط ماندن

 hold the line

گوشی لطفا

 hold on

دفترچه تلفن

 phone book


پیش شماره اش رو بلدی؟        ?Do you know this area code

کد تهران 021 هست.             .The code for Tehran is 021

شماره تلفن علی چنده؟             ?What"s Ali"s number

تو دفترچه تلفن نگاه کن.          .Have a look in the phone book

حق باتوئه.بایدشماره اش رو تو دفترچه تلفن پیدا کنم.

.You are right.we should look up his number in the phone book

شماره تلفنش ثبت نشده .                   .His telephone number is unlisted

اگه شماره اش در دفترچه نیست,به اطلاعات زنگ بزن.

.If her number is not in the telephone book,ring directly information

اگه با من کار داشتی میتونی با شماره303403 تماس بگیری.

If you need to speak to me,you can reach me 303403

رئیسم اجازه نمیده از تلفن برای تماس های خصوصی استفاده کنم.

.My boss doesn"t allow me to use the telephone for private calls

دنبال یه باجه تلفن عمومی میگردم.    .I am looking for a public telephone booth

تلفن پایین پله ها هست.              .The telephone is at the bottom of the stairs

تلفن کنار پنجره هست.         .The telephone is by the window

شما باید اول این شماره رو بگیری. You have to dial this number,first

شماره تماس من اینه.بعد از 4 بعد از ظهر زنگ بزن.

This is my contact number.call me after 4 P.M

وقتی میخام یه چرتی بزنم, تلفن رو میکشم. 

.I disconnect the phone when i want to take a nap

تلفن رو بردار و این شماره رو بگیر.     . Pick up the phone and dial this number

مواظب حرفات باش .ممکنه تلفن ما کنترل بشه.

.Be careful what you say;our conversation may be being bugges

بوق آزاد نمیزنه.مشکل چیه؟         ?I cannot hear the dial number.what"s wrong

بوق اشغال میزنه.                       .I hear the engaged tone

 

(برقراری تماس تلفنی)

 


الو؟شرکت آب؟          ?Hello?Am i through to the water company

ممکنه به روابط عمومی وصل کنید؟  

?Can you put me through to the public relation,please

ممکنه با آقای پارکر داخلی 206 صحبت کنم؟

?Could i speak to Mr.Parker on extention 206,please

یه لحظه صبر کنید تا وصل کنم.  

.Just a moment please,while i try to connect you

گوشی لطفا ,الان شما رو به خانم جونز وصل میکنم.

Hold on please,i"ll just connect you with Miss Jones

امکان داره بعدا تماس بگیرین؟         ?Can you call back later

متاسفانه تلفن مدیر اشغاله.           .I "m afraid the manager"s line is busy

اگه مشکلی نداره پشت خط میومنم.    .I will hold on if that"s okay

میتونم پیغام بزارم؟                ?Can i leave a message

آقای اسمیت پشت تلفن با شما کار دارند.   Mr.Smith,you are wanted on the phone

کسی نمیخاد این تلفن لعننتی رو جواب بده؟

?Nobody is going to answer this damn telephone

من جواب میدم.     .I will get

من جواب بدم؟      ?Shall i answer it

الو؟ میتونم با مری صحبت کنم؟        ?Hello?can i speak to mary

شما؟منم سوزان.        .Who is calling?.this is Susan

 

(صحبت های پشت تلفن)اشتباه گرفتید.شما؟ من شما رو به جا نمیارم. 

You have the wrong number.who is this? i don"t recognize your voice

الان دستم گیره میتونم بعدا بهت زنگ بزنم؟

?I am right in the middle of something.can i call you back

صدات پشت تلفن خیلی دور به نظر میرسه.

.Your sound very distant on the telephone

گوشی رو نزدیک دهنت بگیر.صدات رو نمیشنوم.

.Put the receiver closer to your mouth. I can"t hear you

از تلفن عمومی تماس میگیرم.       . I am calling from a public booth

قطع کن و دوباره بگیر.          .Hang up and try again

آقا معذرت میخام, لطفا صحبتت رو کوتاه کن.منم میخام زنگ بزنم.

.Excuse me sir,cut it short please.i want to call too

چرا دفعه قبل که زنگ زدم فحش دادی؟

?Why did you call me names the last i called

جدا شرمنده ام ,مزاحم تلفنی داریم.

.I am terribly sorry;we are having crank calls

دیشب یه تلفن ناشناس داشتم.    .I had a anonymous telephone call last night

این مزاحمت های تلفنی کفر منو در آورده.

.These crank calls are driving me crazy

من اسم و شماره تلفنم رو روی پیغام گیر گذاشتم.

.I left my name and number on the answering machine

خدا شاهده من چندبار بهت زنگ زدم.

As God is my witness.i rang you several times

قبض تلفن رو که دیدم شوکه شدم.          .I was shocked to see the phone bill

دوماه گذشته قبض تلفنت چقدر شد؟ حدود 30 دلار.

?How much was your telephone bill for the two last month

هزینه های تلفن وبرق در ساعات کم مصرف پایین تر هست.

.Telephonen electricity charges are lower during off-peak hours

مادرم مدام با تلفن حرف میزنه.   .My mother is on the telephone all the time

من تلفنی باهات تماس میگیرم.   . I will contact you by telephone

انگار خط روخط افتاده.            .We seem to have got a crossed line

این تلفن لعنتی صبح تا حالا مدام داره زنگ میزنه!

.That infernal telephone hasn"t stopped ringing all day

نمیخام پشت تلفن درمورد این موضوع صحبت کنم.

.I don not want to talk about this over the telephone

با من در تماس باش.   .Keep in touch with me

چند سالی میشه که با هم تماس نداشتیم.

.You and i have been out of touch for a couple of years

به زودی بهت زنگ میزنم.      .I will give you a bell

شماره تلفنم رو نوشتی؟ انگارعجله داری!

?Did you get my telephone number down

آره,برادرم پشت خط هست.    .Yeah.my brother is on the phone now

به گمونم پلیس داره به صحبت های ما گوش میده.

.I think the police are listening in