تبلیغات
جملات کاربردی انگلیسی در سفر - university
جملات کاربردی انگلیسی در سفر
به احساس تن ندهیم و با دید کافی به معقول بنگریم
گرفتن مدرک 


مدرک دانشگاهی داری؟   ?Do you have a degree

مدرکت چیه؟        ?What"s your degree

مدرک زبان/مهندسی/اقتصاد دارم.     .Ii"v got a degree in English/engineering/economics

هنوز درسم رو تمام نکرده ام.      .I"v not completed my studies yet

پس از فارغ التحصیلی تصمیم دارم مدرک فوقم را هم بگیرم. .
After graduation,i plan to do a postgraduate degree

برادرم دیپلم دارد.  .My brother has got a diploma

لیسانس ریاضی دارم. Ii have a B.S.in mathematics

لیسانس ادبیات زبان انگلیسی دارم.   .I have a B.A. in English literature

واقعا مدرک معماری داری؟     ?Do you really hold a degree in architectureدانشگاه تهران به او مدرک افتخاری دکترای حقوق اهدا کرد.    

.Tehran university awarded him the honorary degree of doctor of laws

من با درجه عالی از دانشگاه فارغ التحصیل شدم.  .I graduated from university with honors
 
او رشته مهندسی رو شروع کرد و درست بعداز یک سال انصراف داد.

She started doing an engineering degree,but dropped out after only year

تحصیل

کنکور امسال خیلی سخت بود.  .This year"s university entrance exam was so hard

من دانشجوی دانشگاه دولتی /آزاد هستم.  .I study at a state university/ an Azad university

دانشکده هنر درس میخونم.  .
I go to art college
من دانشجوی پاره وقت/تمام وقت دانشگاه دولتی هستم.
 .I study part time /full at the state university 

چه رشته ای میخونی؟    ?What are you majoring in

پدرم اصرار داشت,داندان پزشکی یا داروسازی بخونم.
 
 .My father insisted that i should study medicine,dentistry or pharmacology

برادرم مهندس معدن/نساجی/کشاورزی/مواد هست. 

My brother is a mining/textile/agricultural/metallurgy engineer

همیشه جلوی کلاس میشینه.  .She always sits at the front of the class

او واقعا یه دانش آموز نمونه هست.  .She is really a model student

نور چشمی معلم هست.   .She is the teacher"s pet

چرا این رشته رو انتخاب کردی؟    ?Why did you take up this major

این نیمسال چه درس هایی رو گرفتی؟   ?Which courses are you taking this semester

به نظر میرسه این ترم سرت شلوغ باشه. .Sounds like you are pretty busy this term

اوضاع درسها چطوره؟  ?How are your courses going

چهار واحد دیگه میخام تا درسام تموم بشه.
  .I need four more credits to complete my studies

کارنامه ات رو گرفتی؟  ? Have you taken your transcript

فردا روز ثبت نامه ,شهریه چقدره؟  
?Tomorrow is the registration day.how much is the tuition

فردا چند تا از درسات رو حذف میکنی؟  
?How many courses are you going to drop tomorrow

هیچکدام,تصمیم دارم یک درس دیگه هم بگیرم.
. None of them,i am going to add one more course

در ترم تابستان چه درسایی میگیری؟  
?What courses are you going to take in the summer term 

باید درسای پیش نیاز رو بگیرم .   .I have to take the pre-requisite course

میتونم کارنامه ات رو ببینم؟  ?Can i see your transcript

آفرین معدلت 18 شده!         !Bravo!your GAP is 18 

نمره هات اصلا رضایت بخش نیست.  .Your grades leave a lot to be desired

نمره هایم به خاطر زیاد فوتبال بازی کردن خراب شد. 

.My grades suffered as a result of playing soccer a lot

قبل از اینکه این درسا رو حذف کنی با مدیر گروهت هماهنگ کن.

.Consult the head of your department before you drop these courses

به تو وام دانشجویی میدند !عالیه!  !They pay you a student loan !that is great

برای تحصیل در خارج از کشور بورسیه گرفته م.
.I have won a scholarship to study abroad

تو نیاز به یک دوره فشرده داری تا انگلیسی صحبت کردن رو یاد بگیری.

.You need a crash to learn how to speak

باید درکلاسای شبانه ثبت نام کنی.You should enroll in evening class

کاش رییس دانشگاه فکری به وضعیت بد خوابگاه ما میکرد!

!I wish  the principal would do some thing about the bad condition of our dormitory

چرا میخای ترک تحصیل کنی؟   ?Why do you want to drop out of university

میخام برم تو کار آزاد.  .I want to go into business

تو جشن فارغ التحصیلی من که 9 شهریور هست شرکت میکنی؟

?Will you attend my graduation ceremony on september 9th

دوس دارم موفقیتهام را با خانواده و دوستام ,مخصوصا شما جشن بگیرم.

.Ii like to celebrate my achievements with my family and friends ,especially you


((استاد-تدریس -دانشگاه))


آیا آقای اسمیت عضو هیئت علمی هست؟  ?Is Mr. Smith on faculty

بله,او استادیار/دانشیار بسیار خوبیست.
.Yes he is a very good assistant professor/associate professor

شنیدم سختگیره.   .I hear he is a strict man

سال تحصیلی دراکتبر شرع میشه.   .The academic year begins in October

استاد جدید ما خیلی حواس پرت هست.  .Our new professor is really absent-minded

استاد جدید به نظر نمیرسه باسواد باشه.
 .The new professor does not seem to be knowledgeable

من هنوز پروژه ام را تحویل نداده ام.  .I "v not handed in my project yet

در مورد پروژه ات با استاد راهنما /مشاور صحبت کردی؟  

?Have you talked to your spervisor/ advisor about your project

این استاد جدید تکلیف زیاد میده. .This new teacher gives us lots of assignments

من امروز باید برم پیش استادم تا در مورد نوشتن پایان نامه ام با او صحبت کنم.

.I have to go to my professor to talk to him about writing my thesis

استاد جدیدمون بد جوری به من گیر داده. .The new teacher has picked on me badly

وقتی استاد داشت درس میداد من تو عالم خواب بودم.

.When the professor was teaching , i was daydreaming

کارمند های دانشگاه رفتار خوبی با دانشجو ها ندارند.

.The university staff do not teat the students properly

بهتر ه است  یه نامه به رییس دانشگاه بنویسم.
.We"d better write a letter to the chanceller

اول حضور غیاب میکنم. .I wish to call the roll first

وقتی درس میدم, حواستون به من باشه.  .Stay focused while i am teaching


((امتحانات))

طبق تقویم دانشگاه ,امتحان ما 5 تیر است.
.According to the university calender,our exam is on jul5th

میان ترم نمره خوبی گرفتم. .I got a good mark in the mid-term exam

میان ترم شیمی بسیار سخت بود.  .The chemistry midterm was a real killer

من هیچوقت در امتحان تقلب نکرده ام. .I have never cheated on an exam

امتحان پایان ترم رو دادی؟ ?Did you take your final exam

امتحان تاریخ رو چطور دادی؟  ?How did you do on the history exam

امتحان رو خراب /خوب دادم.   .Ii blew /alright the test

با نمره خوب قبول شدم.  . I passed with fly ing colors

در امتحان زبان بالاترین/پایین ترین نمره رو گرفتم. 

.Ii came top /bottom in the English exam

امتحان سختر از اونی بود که فکرش رو میکردم.
.The exam was more difficult than i had bargained for

بخشی از امتحان ما عملی و بخشی کتبی بود. Our exams was part written,part practical

برای هر اشتباه 2 نمره از من کم شد. .I was marked down 2 points for each mistakes

امتحان ریاضی حالم رو گرفت. .The math test spoiled my mood

استاد برگه ها رو تصحیح کرده؟  ?Has the professor marked the paper yet

نتایج کی اعلام میشه؟   ?When will the results come out